1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه دهم- قسمت دوم:

فلسفه تحلیلی + فرگه و معنا + مساله معناداری + وتگنشتاین متقدم و متاخر + چالش معناداری دین و گزاره های الهیاتی و راه حلی از منظر فلسفه اسلامی برای این مساله

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه دهم- قسمت اول:

مروری بر فلسفه هگل و مارکس + اگزیستانسیالیسم + کیرکگارد: توجه به هستی انسان از زاویه ای جدید، ایمان و ایمان گرایی + هایدگر:وجود انسان، درگیری وجودی، عدم، زمان

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه نهم - بخش دوم:

مسیحیت و تاریخی نگری + مارکسیسم و نگاه علمی به تاریخ

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه نهم - بخش اول:

مقایسه برهان جهانشناختی و برهان وجوب و امکان + فلسفه هگل

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه هشتم-بخش دوم: فلسفه دکارت

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه هشتم بخش اول: مقولات ماتقدم در فلسفه کانت و اصول موضوعه + معنای خدا در فلسفه وی + نقد براهین اثبات وجود خدا

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه هفتم: فلسفه کانت و پاسخ به مساله هیوم

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه ششم: مروری گذرا بر فلسفه بارکلی + فلسفه هیوم: طرد جزمیت درباره واقعیت خارجی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

جلسه پنجم: مروری بر فلسفه دکارت + اسپینوزا + جان لاک و حسگرایی + بارکلی،پرسش از جهان خارج،ایده آلیسم