1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

میزگرد فلسفه دین با حضور اساتید (از راست به چپ): دکتر لنرت اشکوف استاد دانشگاه اسلونی، دکتر آندریا اگوتی استاد دانشگاه ایتالیا، دکتر محمد سعیدی مهر استاد دانشگاه تربیت مدرس، دکتر حمیدرضا آیت اللهی استاد بازنشسته دانشگاه علامه، دکتر رضا اکبری استاد دانشگاه امام صادق. Round Table in Fifth Conference on Philosophy of Religion