1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

نگارش به «زبان جهانی» علم، مناظره دکتر حمیدرضا آیت اللهی و دکتر نعمت الله فاضلی کسانی که اشکالات ارزیابی علمی در مقالات علمی پژوهشی را برای رد اینگونه انتشار علم مطرح می کنند راه حلی جز آنارشیسم علمی ندارند.