4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.00 امتیاز (با 1 رأی)

در اولین همایش بین المللی «ضرورت گفتگو در علوم انسانی: مطالعات میان رشته ای» که 26-25 آذرماه 1394 در محل دانشگاه خوارزمی برگزار شد، آقای دکتر حمیدرضا آیت اللهی سخنرانی با عنوان «عوامل فکری گسترش میان رشتگی» داشتند.

در آن سخنرانی به تبیین این مطالب پرداختند: با اینکه اوایل قرن بیستم اوج حضور علمی شاخه های متنوع و ارزشمندی در علوم بود و روش علمی می رفت که بسیاری از حوزه های پژوهش علمی را یکی پس از دیگری در شاخه های متفاوت علمی دسته بندی کرده و جای دهد، اما از نیمه دوم قرن بیستم شاهد واگشتی در این تمایز و تنوع و تعدد علوم هستیم. حال چه عواملی باعث از بین رفتن مرزهای دقیق علوم و درهم فرورفتن علوم گردیده است موضوع مهمی است که به 12 عامل از این عوامل در آن سخنرانی اشاره گردید.