1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

نشست علمی تخصصی موضوع: بررسی موقعیت های شغلیِ دانش آموختگان فلسفه

سخنران: دکتر حمیدرضا آیت اللهی

تاریخ: پنجشنبه 4 بهمن ماه 1397

ساعت: 15:00 الی 17:00

مکان: خیایان نجات اللهی، نبش ورشو، خانه اندیشمندان علوم انسانی