4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4.50 امتیاز (با 1 رأی)

در این گفتار در نظر است ابتدا به علت گذار از یافتنِ مناسبات «دین و فضای مجازی» به واکاویِ نسبت «دینداری و فضای مجازی» اشاره ای شود.

پس از آن با تحلیل وجوه دینداری (باور دینی، احساسات دینی، التزام و عمل به وظایف دینی)، نسبت تکنولوژی اطلاعات و رسوخ فضای مجازی با دینداری بررسی می شود تا ویژگی فضای مجازی در تشکیل قالبهای شخصیتی و هویتی انسان معاصر و تاثیر و تاثر آن بر دینداری او مورد ارزیابی قرار گیرد.

در این بحث نشان داده خواهد شد که فضای مجازی تاثیر متفاوتی را در وجوه دینداری می گذارد و نهایتا به تحولی در مفهوم دینداری منجر خواهد شد. در انتها نگاهی به نسبت بین دوفضایی بودن و دینداری خواهد شد. در انتها پیشنهادهایی اولیه برای چالشهای فضای مجازی و دینداری ارائه خواهد شد.

 • IMG_9045
 • IMG_9046
 • IMG_9047
 • IMG_9048
 • IMG_9049
 • IMG_9053
 • IMG_9054
 • IMG_9055
 • IMG_9056
 • IMG_9061
 • IMG_9062
 • IMG_9063
 • IMG_9064
 • IMG_9065
 • IMG_9074
 • _MG_9060
 • _MG_9078
 • _MG_9079
 • _MG_9080
 • _MG_9084