دکتر حسن میانداری

  • نسبت فضایل عقلی و فضایل اخلاقی

    نسبت فضایل عقلی و اخلاقی

    این نشست با حضور اساتید محترم دکتر حمیدرضا آیت اللهی، دکتر حسن میانداری و دکتر مهدی اخوان در میان جمعی از دانشجویان و اندیشمندان به تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ برگزار گردید.